Promocja!

Tablice przedmioty humanistyczne: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki

10.45

Opis

null Tablice przedmioty humanistyczne: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki

Tablice Wydawnictwa GREG to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych, łącząca tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku, historii oraz języków obcych. Każdy humanista powinien posiadać informacje z tego zakresu. Książka daje możliwość odnalezienia wiadomości z historii, literatury, czy nauki o języku – wszystko znajduje się w jednej książce.

Współczesny świat wymaga od nas również, by znać minimum dwa języki, by móc swobodnie poruszać się w społeczeństwie – stąd dołączono do Tablic wiadomości z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Idealna książka jest do nauki w domu, podczas pisania wypracowań, rozwiązywania zadań maturalnych, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz przy powtórkach. Dobór treści, solidne przygotowanie merytoryczne oraz przyjemny układ tablic, sprawia, iż jest to pozycja godna polecenia dla uczniów na każdym poziomie szkoły. Serdecznie polecamy!
Spis treści
JĘZYK POLSKI
HISTORIA LITERATURY

Chronologia i periodyzacja

Epoki literackie – synteza
Twórcy literatury i ich dzieła
Prądy filozoficzne
Światopogląd, ideologia
Przewodnie hasła i postulaty programowe epok
Prądy literackie w literaturze XIX i XX w.
Bohater literacki – typy
Wzorce osobowe, sylwetka człowieka epoki
Rodzaje i gatunki literackie

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOK
Antyk

Klasyfikacja mitów

Biblia i mitologia – podobieństwa i różnice
Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii
Wybrane związki frazeologiczne rodem z Biblii

Średniowiecze
Zabytki języka polskiego

Renesans
Kryzys światopoglądowy w Trenach Kochanowskiego

Cechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego
Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J Kochanowskiego
Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego

Barok
Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej

Oświecenie
Instytucje polskiego Oświecenia

Romantyzm
Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego

Pozytywizm
Rozwój techniki – Pozytywizm: „wiek pary i elektryczności”

Przyczyny zmian światopoglądowych, obyczajowych i społecznych w epoce Pozytywizmu
Rozwój czasopiśmiennictwa
Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturze

Modernizm
Cyganeria artystyczna

Wesele – symbolika postaci i przedmiotów
Kabarety

Dwudziestolecie międzywojenne
Ugrupowania poetyckie w Europie

Ugrupowania poetyckie w Polsce
Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce – zestawienie chronologiczne
Czasopiśmiennictwo
Kabarety

Literatura współczesna
Pokolenia literackie

Wydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę
Ważne dzieła wydane na emigracji
Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie
Kabarety

ANEKS
Laureaci literackiej Nagrody Nobla

Laureaci Nagrody Nike

WIEDZA O LITERATURZE
Gatunki literackie

Typy liryki
Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej
Najczęstsze układy rymów
Rodzaje środków artystycznych
Gatunki publicystyczne
Gatunki literatury faktu

WIEDZA O JĘZYKU
Język jako system znaków

Jednostki wypowiedzi
Powstawanie głosu – narządy mowy
Klasyfikacja samogłosek – trójkąt samogłoskowy
Klasyfikacja spółgłosek
Akcent wyrazowy
Wyrazy bez własnego akcentu
Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
Podstawa słowotwórcza i formant
Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
Wyrazy złożone
Skrótowce
Relacje znaczeniowe między wyrazami
Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo
Kategorie zapożyczeń
Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń
Podział frazeologizmów
Źródła frazeologizmów
Części mowy
Kategorie gramatyczne – odmiana części mowy
Rzeczowniki – podział
Odmiana przez przypadki
Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany
Postacie czasownika
Kategoria rodzaju czasownika
Imiesłowy
Kategoria rodzaju przymiotnika
Stopniowanie przymiotnika
Podział liczebników
Odmiana liczebników
Zaimki rzeczowne – podział
Zaimki przymiotne – podział
Zaimki liczebne – podział
Zaimki przysłowne – podział
Pisownia spójników
Rodzaje zdań
Orzeczenie
Określenia do orzeczenia
Podmiot
Określenia do podmiotu – przydawka
Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
Związki wyrazów w zdaniu
Wyrazy poza związkami

ORTOGRAFIA
Pisownia „rz”

Pisownia „ż”
Pisownia „u”
Pisownia „ó”
Pisownia „ch”
Pisownia „h”
Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en
Pisownia wielką i małą literą
Pisownia tytułów
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
Pisownia „i”, „j” wewnątrz i na końcu wyrazu
Pisownia partykuł
Pisownia końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego miękkotematowych (-ji, -ii, -i)
Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -wski, -dzki, -cki
Pisownia zakończeń rzeczowników -dztwo, -ctwo, -stwo, -zca, -żca, -śba, -źba, -zka
Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-
Pisownia przymiotników z pauzą i bez pauzy
Pisownia skrótów z kropką i bez kropki
Inne zasady pisowni skrótów
Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu

HISTORIA
HISTORIA POWSZECHNA

Prehistoria

Najdawniejsze dzieje człowieka

Epoki w dziejach ludzkości
Najważniejsze daty

Starożytność
Cywilizacje starożytnego Wschodu

Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu

Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
Rodzaje mitów
Geneza i zasady religii monoteistycznych

Starożytna Grecja
Ustroje polityczne

Kształtowanie się demokracji ateńskiej
Najważniejsze daty z dziejów Grecji

Starożytny Rzym
Instytucje republiki rzymskiej

Społeczeństwo rzymskie
Najważniejsze daty z dziejów Rzymu

Średniowiecze
Wędrówki ludów

Wyprawy krzyżowe (krucjaty)
Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej
Najważniejsze daty Średniowiecza

Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)

Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie
Wielka Rewolucja Francuska
Wiosna Ludów w Europie
Typy ustrojów politycznych
Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
Kolonializm

Historia najnowsza
I wojna światowa (1914-1918) – przebieg

System wersalski
II wojna światowa (1939-1945)
Konferencje Wielkiej Trójki
Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
Charakterystyka systemów ustrojowych XX w.
Instytucje Unii Europejskiej
Jesień Ludów (Narodów)

HISTORIA POLSKI
Średniowiecze

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)

Początki społeczeństwa stanowego w Polsce
Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym
Unie polsko-litewskie
Stosunki polsko-krzyżackie
Rozwój przywilejów szlacheckich

Historia nowożytna
Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)

Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
Wojny z Turcją w XVII w.
Wojny z Moskwą w XVII w.
Wojny z Kozakami w XVII w.
Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.
Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792
Rozbiory
Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)

Historia najnowsza
Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej

Powstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich
Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej
Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej
Mniejszości narodowe II RP

ANEKS
Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Państwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO
Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego NATO
Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Prezydenci PRL – RP
Premierzy III RP
Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku
Encykliki Jana Pawła II

JĘZYK ANGIELSKI
GRAMATYKA

Rzeczownik – rodzaj

Rzeczownik – forma dzierżawcza
Rzeczownik – liczba mnoga
Słowotwórstwo
Wielka i mała litera
Przedimki
Zaimki osobowe
Zaimki wskazujące
Zaimki pytające
Zaimki nieokreślone
Zaimki ilościowe
Zaimki rozdzielcze
Przymiotniki i przysłówki
Czasowniki
Czasowniki złożone
Czasowniki nieregularne
Czasy – budowa
Czasy – zastosowanie
Czasowniki modalne
Okres warunkowy
Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych
Strona bierna
Mowa zależna
Przyimki
Spójniki
Liczebniki

PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
Człowiek

Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Nauka, technika
Przyroda
Państwo i społeczeństwo
Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców
Podstawowe zwroty
False friends
Język angielski w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

JĘZYK NIEMIECKI
GRAMATYKA

Rzeczownik – rodzajnik określony i nieokreślony

Odmiana rzeczownika przez przypadki
Przeczenie przed rzeczownikiem: kem, keine, kein/nicht
Tworzenie rzeczowników
Rekcja rzeczownika
Przykłady homonimów
Formy czasowe – zastosowanie i konstrukcja
Czasowniki posiłkowe
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
Tworzenie formy Prateritum
Tworzenie formy Partizip II
Czasowniki modalne
Czasowniki zwrotne
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Czasownik lassen
Bezokolicznik z za i bez za
Imiesłów czasownika – Partizip I, Partizip II
Strona bierna – Passiv
Tryb rozkazujący – Imperativ
Tryb przypuszczający – Konjunktiv
Konjunktiv I
Konjunktiv II Prateritum
Konjunktiv II Plusąuamperfekt
Tryb warunkowy – Konditional I
Mowa zależna – Indirekte Rede
Rekcja czasownika
Przymiotnik
Zaimek
Przysłówek
Przyimek
Liczebnik
Składnia
Formy podstawowe wybranych czasowników

PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
Człowiek

Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Nauka i technika
Świat przyrody
Państwo i społeczeństwo
Kraje niemieckojęzyczne – podział administracyjny
Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców

Cena promocyjna: 10.45 zł

Cena normalna: 11,53 zł

Ksiegarnia -> Ksiazki -> Podreczniki_akademickie -> Nauki_humanistyczne_i_spoleczne