Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku – Andrzej Adamczyk (PDF)

22.64

Opis

null Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku – Andrzej Adamczyk (PDF)

W publikacji przedstawiono genezę i założenia modelu odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów władzy publicznej przyjętego w dwóch ustawach niemieckich: ustawie pruskiej z 1 sierpnia 1909 r. o odpowiedzialności państwa i innych związków za naruszenie obowiązków urzędowych przez urzędnika przy wykonywaniu władzy publicznej i ustawie Rzeszy z 22 maja 1910 r. o odpowiedzialności Rzeszy za jej urzędników, identyfikacja problemów prawnych związanych ze stosowaniem przyjętych rozwiązań prawnych w praktyce sądowej oraz oceną propozycji rozwiązania spornych zagadnień w niemieckiej doktrynie prawa i orzecznictwie Trybunału Rzeszy w tym zakresie do wejścia w życie Konstytucji weimarskiej 1919 r.
Publikacja powinna zainteresować historyków prawa oraz historyków administracji, tym bardziej, że ustawy te obowiązywały w województwach byłego zaboru niemieckiego do 1950 roku. Problematyka rozprawy nie doczekała się jak dotąd szczegółowej analizy w nauce polskiej.Spis treści:SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów9
Wprowadzenie11
ROZDZIAŁ I
Odpowiedzialność urzędnicza w BGB21
1.Odpowiedzialność majątkowa urzędnika w Niemczech do 1896 r.21
2.Pojęcie urzędnika w § 839 BGB26
3.Przesłanki odpowiedzialności urzędnika na podstawie § 839 BGB33
3.1.Bezprawny i zawiniony czyn urzędnika34
3.1.1.Bezprawne naruszenie obowiązku urzędowego wobec osoby
trzeciej34
3.1.2.Wina urzędnika42
3.2.Szkoda i związek przyczynowy między deliktem a szkodą46
4.Ograniczenia odpowiedzialności urzędniczej49
4.1.Odpowiedzialność subsydiarna urzędnika – § 839 ust. 1 zd. 2 BGB49
4.2.Odpowiedzialność urzędników sprawujących wymiar sprawiedliwości – § 839 ust. 2 zd. 1 i 257
4.3.Wyłączenie odpowiedzialności z powodu niewykorzystania środka prawnego § 839 ust. 3 BGB62
5.Miejsce § 839 w systemie czynów niedozwolonych BGB69
5.1.Czyny niedozwolone w BGB69
5.2.Stosunek § 839 do § 823 i 826 BGB85
5.2.1.Zbieg roszczeń95
5.2.2.Przepis § 839 BGB jako lex specialis97
ROZDZIAŁ II
Spory doktrynalne wokół kwestii odpowiedzialności
odszkodowawczej państwa103
1.Teoria niemożliwości dopuszczenia się bezprawia przez państwo103
2.Koncepcje odpowiedzialności państwa za akty ze sfery imperium w Niemczech w XIX w.111
2.1.Zakres zastosowania konstrukcji Aufopferung (ofiary dla dobra publicznego)111
2.2.Publicznoprawne uzasadnienie odpowiedzialności państwa124
2.2.1.Od Karla Sundheima do Heinricha Alberta Zachariaego124
2.2.2.Krytyka koncepcji publicznoprawnych129
2.3.Cywilnoprawne uzasadnienie odpowiedzialności134
ROZDZIAŁ III
Kwestia odpowiedzialności państwa za niezgodne z prawem działania urzędników w sferze imperium w państwach niemieckich w latach 1896–1919145
1.Regulacje prawne na poziomie Rzeszy Niemieckiej145
1.1.Kwestia odpowiedzialności państwa w toku prac nad BGB145
1.2.Ograniczenie regulacji BGB do odpowiedzialności podmiotów publicznych za akty ze sfery dominium150
1.3.Znaczenie art. 77 ustawy wprowadzającej BGB166
1.4.Odpowiedzialność państwa za urzędnika hipotecznego
– ustawa Rzeszy z 24 marca 1897 r.176
1.5.Geneza i cel ustawy Rzeszy z 22 maja 1910 r.183
2.Rozwiązania prawne krajów związkowych w dziedzinie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za akty ze sfery imperium188
2.1.Bezpośrednia odpowiedzialność państwa190
2.1.1.Uwagi ogólne190
2.1.2.Wzorcowe rozwiązania ustawy bawarskiej191
2.1.3.Pozostałe kraje związkowe197
2.1.4.Geneza i cele ustawy pruskiej199
2.2.Subsydiarna odpowiedzialność państwa205
2.3.Solidarna odpowiedzialność państwa i urzędnika207
2.4.Brak zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa210
3.Ujednolicenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w Republice Weimarskiej213
ROZDZIAŁ IV
Konstrukcja prawna odpowiedzialności i zakres podmiotowy ustawy pruskiej i ustawy Rzeszy221
1.Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu publicznego221
2.Podmioty ponoszące odpowiedzialność232
2.1.Rzesza Niemiecka i obszary chronione232
2.2.Podmioty odpowiedzialne w świetle ustawy pruskiej238
3.Sprawca szkody249
3.1.Pojęcie urzędnika w ustawach odszkodowawczych249
3.2.Wyłączenie odpowiedzialności ze względu na sprawcę szkody254
4.Krąg osób uprawnionych do dochodzenia odszkodowania259
5.Rozszerzenie odpowiedzialności na przypadek braku winy urzędnika262
6.Roszczenie regresowe podmiotu publicznego wobec urzędnika266
ROZDZIAŁ V
Przesłanki materialnoprawne i procesowe determinujące zakres odpowiedzialności podmiotu publicznego za czyn niedozwolony urzędnika275
1.Pojęcie „w wykonywaniu powierzonej władzy publicznej”275
1.1.Rozgraniczenie między sferą dominium a sferą imperium275
1.2.Odróżnienie czynności urzędowej od czynności pozaurzędowej286
2.Wpływ sporu na temat relacji między § 839 a § 823 i 826 BGB na zakres odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu publicznego298
3.Zagadnienie dopuszczalności zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej306
4.Ograniczenia proceduralne dochodzenia odszkodowania jako skutek przeniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej na podmiot publiczny317
Podsumowanie331
Źródła. Wykaz najważniejszych aktów normatywnych337
Materiały legislacyjne dotyczące BGB339
Materiały legislacyjne dotyczące ordynacji hipotecznej Rzeszy340
Materiały legislacyjne dotyczące ustawy Rzeszy340
Materiały legislacyjne dotyczące ustawy pruskiej342
Literatura345
Prace monograficzne345
Artykuły w czasopismach355
Artykuły w pracach zbiorowych360
Indeks rzeczowy363

ISBN: 978-83-7133-700-0
Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Autorzy: Andrzej Adamczyk
Rok wydania: 2017
Typ publikacji: ebook
Ilość stron: 363
Języki publikacji: polski
Tematyka: Historia Archeologia, Polityka

Cena promocyjna: 22.64 zł

Cena normalna: 22,64 zł

Ksiegarnia -> E-booki -> E-podreczniki_akademickie -> null