ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r.

 w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

 

 (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r. Nr 15, poz.131 i Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 265)

 Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje: 

 § 1. Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia za czyn­ności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, pro­kuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. 

 § 2. 1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą: 

 1) za stronę tłumaczenia na język polski: 

 a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i ro­syjskiego - 23 zł, 

 b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł, 

 c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabe­tem łacińskim - 30,07 zł, 

 d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabe­tem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł; 

 2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego: 

 a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł, 

 b) na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł, 

 c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem ła­cińskim - 40,69 zł, 

 d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł. 

 2. Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100%. 

 § 3. Za tłumaczenia tekstów: 

 1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną; 

 2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym; 

 3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszcze­nia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporzą­dzonej sposobem technicznym 

 - stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25%. 

 § 4. Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie po­świadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1. 

 § 5. Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporzą­dzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodze­nie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1. 

 § 6. 1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%. 

 2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności. 

 § 7. Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza. 

 § 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszy­stkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. 

 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków. 

 § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.1) 

 1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 772) zachowanym w mocy na podstawie art. 211 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98), które traci moc z dniem 27 stycznia 2005 r. na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 265) weszło w życie z dniem 12 marca 2007 r.

 

 

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz