Istnieje wiele reguł decydujących o tym jak należy podzielić wyraz. Oto najważniejsze z nich.

- wyrazy dzielimy najczęściej według sylab, przy czym należy pamiętać, że wyrazy z końcówkami rozpoczynającymi się samogłoską dzielimy w taki sposób, że przenosimy je łącznie poprzedzająca spółgłoskę, np.:

dro-hen a nie droh-en

Schül-er-rin a nie Schül-er-in

frie-ren a nie frier-en

- w przypadku wystąpienia dwóch lub więcej spółgłosek, do następnej sylaby przechodzi ostatnia z nich, np.:

Was-ser, stamp-fen, nied-rig, wack-lig

- połączenia ck, ch, sch oraz połączenia ph, rh, sh, th w wyrazach pochodzenia obcego nie są rozdzielane, np.:

Zu-cker, ste-cken, Stro-phe, ka-tho-lisch

- wyrazy złożone, wyrazy z przedrostkami dzieli się według ogólnych reguł dotyczących podziału według sylab, np.:

Welt-re-kord, Zim-mer-woh-nung, Be-schluss, ver-steh-en

- istnieją również w języku niemieckim liczne słowa, które ze względów słowotwórczych są złożeniami, jednak w powszechnym użyciu zatraciły ten charakter, można je dzielić na różne sposoby, np.:

wor-auf lub wo-rauf 

He-li-kop-ter lub He-li-ko-pter 

war-um lub war-um 

ein-an-der lub ei-nan-der

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz