Z pewnością wiele osób zainteresowanych jest uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego jego umiejętności językowe. Aktualnie można zdawać egzaminy na różnych poziomach zaawansowania i po otrzymaniu pozytywnego wyniku można otrzymać stosowne zaświadczenie.

Oto krótka charakterystyka obecnie przeprowadzanych egzaminów:

Start Deutsch 1 (SD1) - egzamin językowy uznawany przez wiele krajów jako potwierdzenie podstawowej znajomości języka obcego u dorosłych (od 16 roku życia wzwyż). Wymagania tego egzaminu obejmują poziom A1 według Europejskich Ram Referencyjnych. 

Start Deutsch 2 (SD2) - podobny charakter jak egzaminu "Start Deutsch 1", jednak poziom językowy obejmuje stopień A2 Europejskich Ram Referencyjnych 

Fit in Deutsch 1 - egzamin poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 u młodzieży. Egzamin tematycznie ukierunkowany jest na zagadnienia typowe dla młodzieży. Osoba chcąca przystąpić do tego egzaminu musi mieć minimum 11 lat. Aby opanować materiał przewidziany tym poziomem potrzeba około 100-120 godzin nauki. W Polsce możliwe jest zdawanie egzaminu od roku 2004. 

Fit in Deutsch 2 - charakter egzaminu jak w przypadku "Fit in Deutsch 1", z zastrzeżeniem, że poziom opanowania języka to A2, który można osiągnąć po 200-250 godzinach nauki.

Das Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) - egzamin na poziomie B1 skierowany do młodzieży w wieku 12-18 lat. Zaświadcza opanowanie języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w większości typowych sytuacji dnia codziennego. Zakłada się, że aby przygotować się do tego egzaminu trzeba poświęcić od 300 do 600 godzin na naukę.

Zertifikat Deutsch (ZD) - odpowiednik angielskiego FCE. Potwierdza komunikatywną znajomość niemieckiego, według nowych standardów jest to poziom B1. Z założenia osoba legitymująca się taki zaświadczeniem powinna opanować około 2000 jednostek leksykalnych. Dosyć prosty egzamin (porównywalny z poziomem maturalnym), który można opanować już 400-450 godzinach nauki. Przez pewien okres czasu zwalniać ze zdawania matury (według starych zasad). W zasadzie nie daje żadnych uprawnień. Czasem wystarcza pracodawcom, jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka.(przeważnie w firmach, gdzie dobra znajomość języka nie jest wymagana). 

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) - chociaż poziomem znacznie trudniejszy niż poprzedni,według nowych standardów jest to poziom B2/C1. Certyfikat na tym poziomie również nie daje właściwie żadnych uprawnień. Poziom językowy na tym etapie uzyskuje się przeciętnie po około 800 godzinach nauki. Nie zwalnia z egzaminu maturalnego, ale dają również możliwość podjęcia studiów na niektórych niemieckich uczelniach. Poświadcza znajomość Języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Osoba, która zdała egzamin zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego. 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) - dosyć trudny egzamin, zwalnia z językowych egzaminów wstępnych na niektórych niemieckich uczelniach, zwalnia również ze starej matury, zwalnia z egzaminów na germanistykę dzienną na prywatnych polskich uczelniach. Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w stopniu bardzo zaawansowanym. Aby osiągnąć taki poziom językowy należy poświęcić około 1200 godzin na naukę.

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) - bardzo wysoki poziom, zwalnia z językowych egzaminów wstępnych na większości niemieckich uczelni, zwalnia oczywiście ze starej matury, zwalnia z egzaminów na germanistykę dzienną na prywatnych polskich uczelniach. Aby podejść do egzaminu należy mieć uko?czone 18 lat. W niektórych krajach uprawnia do nauczania języka niemieckiego.

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) - tutaj stawiane są bardzo wysokie wymagania (duży zasób słownictwa, również specjalistycznego), zwalnia z językowych egzaminów wstępnych na większości niemieckich uczelni, zwalnia ze starej matury, zwalnia z egzaminów na germanistykę dzienną na prywatnych polskich uczelniach. Podobnie jak w poprzednim stopniu, aby podejść do egzaminu należy mieć ukończone 18 lat. W niektórych krajach uprawnia do nauczania języka niemieckiego.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD) - również jeden z trudniejszych egzaminów, potwierdza znajomość języka niemieckiego z zakresu biznesu i ekonomii (Wirtschaftsdeutsch), uznawany przez firmy i koncerny międzynarodowe 

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) - Potwierdza znajomość niemieckiego przede wszystkim w zakresie związanym z pracą zawodową. Czasami warto go zdać. Egzamin dosyć specyficzny. 

/Informacje aktualne na dzień: styczeń 2011/

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz