Modlitwy w języku niemieckim to bardzo specyficzny rodzaj tekstu, nietypowe struktury i słownictwo są z pewnością warte poznania. Zapraszam do zapoznania się z najbardziej powszechnymi modlitwami.

* * *

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

* * *

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty międzu niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Matyjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

* * *

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

* * *

Vater unser im Himmel, Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, świeć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

* * *

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters; von dort wird er wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, siedzi po Prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

* * *

10 przykazań Bożych ... 

Die zehn Gebote

1. Das erste Gebot 

Ich bin der Herr, dein Gott 

Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. 

2. Das zweite Gebot 

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

3. Das dritte Gebot 

Du sollst den Feiertag heiligen. 

4. Das vierte Gebot 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir’s wohl gehe und du lange lebest auf Erden. 

5. Das fünfte Gebot 

Du sollst nicht töten. 

6. Das sechste Gebot 

Du sollst nicht ehebrechen. 

7. Das siebte Gebot 

Du sollst nicht stehlen. 

8. Das achte Gebot 

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

9. Das neunte Gebot

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

10. Das zehnte Gebot 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. 


Lauretanische Litanei: 

Herr, erbarme dich unser!

Christus, erbarme dich unser!

Herr, erbarme dich unser!

Christus, höre uns!

Christus, erhöre uns!

Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser!

Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser!

Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser!

Heiliger dreifaltiger Gott, erbarme dich unser!

Heilige Maria, bitte für uns!

Heilige Mutter Gottes, bitte für uns!

Heilige Jungfrau, bitte für uns!

Mutter Christi, bitte für uns!

Mutter der Kirche, bitte für uns!

Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns!

Mutter, du reine, bitte für uns!

Mutter, du keusche, bitte für uns!

Mutter ohne Makel, bitte für uns!

Mutter, du viel Geliebte, bitte für uns!

Mutter, so wunderbar, bitte für uns!

Mutter des guten Rates, bitte für uns!

Mutter der schönen Liebe, bitte für uns!

Mutter des Schöpfers, bitte für uns!

Mutter des Erlösers, bitte für uns!

du kluge Jungfrau, bitte für uns!

Jungfrau, von den Völkern gepriesen, bitte für uns!

Jungfrau, mächtig zu helfen, bitte für uns!

Jungfrau, voll Güte, bitte für uns!

Jungfrau, du Magd des Herrn, bitte für uns!

du Spiegel der Gerechtigkeit, bitte für uns!

du Sitz der Weisheit, bitte für uns!

du Ursache unserer Freude, bitte für uns!

du Kelch des Geistes, bitte für uns!

du kostbarer Kelch, bitte für uns!

du Kelch der Hingabe, bitte für uns!

du geheimnisvolle Rose, bitte für uns!

du starker Turm Davids, bitte für uns!

du elfenbeinerner Turm, bitte für uns!

du goldenes Haus, bitte für uns!

du Bundeslade Gottes, bitte für uns!

du Pforte des Himmels, bitte für uns!

du Morgenstern, bitte für uns!

du Heil der Kranken, bitte für uns!

du Zuflucht der Sünder, bitte für uns!

du Trost der Betrübten, bitte für uns!

du Hilfe der Christen, bitte für uns!

du Königin der Engel, bitte für uns!

du Königin der Patriarchen, bitte für uns!

du Königin der Propheten, bitte für uns!

du Königin der Apostel, bitte für uns!

du Königin der Märtyrer, bitte für uns!

du Königin der Bekenner, bitte für uns!

du Königin der Jungfrauen, bitte für uns!

du Königin aller Heiligen, bitte für uns!

du Königin, ohne Erbschuld empfangen, bitte für uns!

du Königin, aufgenommen in den Himmel, bitte für uns!

du Königin vom heiligen Rosenkranz, bitte für uns!

du Königin der Familien, bitte für uns!

du Königin des Friedens, bitte für uns!

 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, verschone uns!

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, erhöre uns!

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, erbarme dich unser!

 

Lasset uns beten!

Gütiger Gott, du hast uns in Maria das Vorbild eines gläubigen Menschen gegeben. Wir bitten dich: Höre auf ihre Fürsprache, nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit und schenke uns Frieden und Gerechtigkeit.

Dereinst aber gib uns die ewige Freude bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

 TEKST POLSKI: 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza, módl się za nami.

Matko nienaruszona, módl się za nami.

Matko najmilsza, módl się za nami.

Matko przedziwna, módl się za nami.

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna, módl się za nami.

Panno wsławiona, módl się za nami.

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa, módl się za nami.

Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.

Stolico mądrości, módl się za nami.

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Różo duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

Domie złoty, módl się za nami.

Arko przymierza, módl się za nami.

Bramo Niebieska, módl się za nami.

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Królowo Proroków, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo wniebowzięta, módl się za nami.

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

Królowo rodzin, módl się za nami.

Królowo pokoju, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

Amen

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz