Odmiany czasowników uczy się już w początkowym etapie nauki języka. Jest ogólnie wiadomo, że w 1 os. l.poj. dodawana jest końcówka -e, np.: ich gehe, ich laufe, ich machte itd.

Czy więc zdanie: Ich lauf in die Schule... jest niepoprawne?

Zarówno w języku mówionym, jak i pisanym jest dopuszczalna forma bez końcówki -e. Nie jest stosowany przy tym apostrof.

Przykłady:

Ich lege mich jetzt hin = Ich leg mich jetzt hin.

Ich wohne auf dem Lande = Ich wohn auf dem Lande.

Reguła ta nie dotyczy tylko 1 os. l.poj. czasu teraźniejszego, ale również 1 i 3 os. l.poj. czasu przeszłego Präteritum:

Sie konnte das Fahrrad selbst nicht reparieren = Sie konnt das Fahrrad nicht selbst reparieren.

Należy jednak zauważyć, że forma ta jest przeważnie stosowana w języku potocznym, a raczej unikana w oficjalnych pismach czy rozmowach.

Polecamy publikacje dotyczące języka niemieckiego - zobacz